Login

Privacy Policy 

Privacy Policy KV Mechelen
1.DEFINITIES
Wetgeving Persoonsgegevens
betekent (i) EU Richtlijn Verwerking Persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG) van 25 oktober 1995 of iedere implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (ii) EU Richtlijn met betrekking tot Privacy en Elektronische Communicatie (Richtlijn 2002/58/EG) van 12 juli 2002 of elke implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (iii) Verordening (EU) 611/2013 van 24 juni 2013 betreffende de maatregelen voor het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens op grond van richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende privacy en elektronische communicatie, (iv) Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018, en (vi) elke overige huidige of toekomstige toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of een impact heeft op privacy en de verwerking van persoonsgegevens.
2.IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
2.1. De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is voor Ons van het allerhoogste belang. Deze Privacy Policy beschrijft hoe Wij uw persoonsgegevens zullen verwerken.
2.2. YELLOW-RED KV MECHELEN NV (“Wij” of “Ons”, of “Onze”) is een Belgische onderneming met vestiging te Kleine Nieuwedijkstraat 53, 2800 Mechelen en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0479.448.630. Onze contactgegevens zijn beschikbaar op Onze website.
2.3. Wij kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Wetgeving Persoonsgegevens, voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Policy.
3.PERSOONSGEGEVENS
3.1. WIJ ZULLEN DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS OVER U VERWERKEN:
−Contactgegevens (bv. jouw naam, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht,e-mailadres, jobtitel, bedrijfs/handelsnaam, BTW-nummer);
−Betaalgegevens (bv. jouw bankaartnummer, creditcardnummer);
−Data in verband met uitgaven, consumptie en locatievoorzieningen in het AFAS Stadion,de webshop en op de website;
−Video’s, afbeeldingen en andere media die jou kunnen identificeren in het AFAS Stadion ofevenementen op een andere locatie georganiseerd door Yellow-Red KV Mechelen NV;
−Data over gebruik van de website (bv. browser en IP-adres);
−Data over het gebruik van apps (bv. GPS-locatie, of de unieke identificatiecode van hetapparaat);
−Data van e-mails (bv. aantal keer dat de e-mail werd geopend); en
−In het geval van registratie van (externe) (promo)medewerkers: nationaliteit,geboorteplaats, t-shirt maat, geslacht, voorkeurstaal en rijksregisternummers.
4.DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
4.1. Wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
−Informatieve doeleinden gerelateerd aan het gebruik van de website;
−Commerciële doeleinden gerelateerd aan de aankoop van jouw tickets, zoalswedstrijdtickets, parkeermogelijkheden en abonnementen;
−Commerciële doeleinden gerelateerd aan de aankoop van merchandise, hospitality ofandere producten en diensten van de club, zoals o.a. (business) seats, wedstrijdshirts,sjaals, evenementen, abonnementen;
−Transport van en naar het AFAS Stadion of van en naar hotels of andere verblijfplaatsen;
−Verzenden van informatieve e-mails;
−Verzenden van commerciële e-mails van de club en haar partners;
−Verwerken van betalingen;
−Waarborgen van de veiligheid en gezondheid in het AFAS Stadion;
−Afprinten van tickets, vouchers, etc. om de toegang tot het AFAS Stadion te verlenen;
−Klantendienstverlening van Klant en haar externe partners;
−Strafregisters van ticket- en abonnementhouders mogen gescreend worden door deFederale Politie en de veiligheidscel van de club, en bij een negatief advies mag de toegang tot het AFAS Stadion van deze ticket- of abonnementhouders worden ontzegd;
−Registratie van de (externe) (promo)medewerkers, spelers, staf en alle andere bekendendie toegang hebben tot het AFAS Stadion;
−Verrichten van elektronische betalingen, elektronische top-ups, en elektronischeterugbetalingen;
−Om in overeenstemming te zijn met de toepasselijke wetgeving of regelgeving;
−Indien een wetshandhavingsautoriteit of een andere overheidsinstantie dit officieelverzoekt;
−Om de algemene voorwaarden te handhaven;
−Voor het onderzoek naar verdachte of werkelijke frauduleuze of illegale activiteiten; en
−Om de veiligheid en/of jouw rechten als Klant te beschermen.
4.2. Wij zullen u voorafgaandelijk informeren indien Wij van plan zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze Privacy Policy.
5.WETTELIJKE BASIS
5.1. U gaat expliciet akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die door Ons werden aangegeven in deze Privacy Policy, door “IK GA AKKOORD” of “I AGREE” aan te vinken of door elke andere gelijkaardige oplossing die wordt geïmplementeerd. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Deze intrekking zal geen effect hebben op de wettelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens, gebaseerd op uw toestemming, voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.
5.2. In sommige gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk om een overeenkomst met u af te sluiten en uit te voeren. Bijvoorbeeld verkoop van producten uit de webshop of fanshop. Ook voor de aankoop van tickets en abonnementen om wedstrijden of evenementen bij te wonen in het AFAS Stadion. De uitvoering van een overeenkomst zal in dat geval kwalificeren als wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens (in tegenstelling tot uw toestemming). U bent contractueel verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen in dat verband. We kunnen de overeenkomst niet uitvoeren indien u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
5.3. Het versturen van commerciële berichten (direct marketing) via bijvoorbeeld e-mail of SMS, is in sommige gevallen toegestaan zonder dat u uw toestemming hiervoor heeft verleend, bijvoorbeeld omdat deze berichten gelinkt zijn aan vorige contacten met u of omdat u uw interesse voor Onze producten heeft geuit. U mag Ons te allen tijde melden dat u niet langer direct marketing berichten wenst te verkrijgen (uitschrijven).
6.ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS
6.1. Wij mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan verbonden ondernemingen, leveranciers en partners, louter in verband met de doeleinden vermeld in artikel 4 van deze Privacy
Policy, zoals maar niet beperkt tot krediet kaart en betalingsdienstverleners, leveringsdiensten, direct marketing dienstverleners, etc.
6.2. Wij mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen die diensten verlenen aan Ons, waaronder maar niet beperkt tot IT-dienstverleners. Zoals Sports Alliance, Playpass, Tickethour (Ticketmaster) en Belgoshop.
6.3. Wij mogen uw persoonsgegevens eveneens doorgeven aan derde partijen indien Wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot stadionverboden).
6.4. In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie binnen Onze organisatie mogen wij uw Persoonsgegevens eveneens doorgeven aan (niet-)verbonden derde partijen.
7. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij zullen uw Persoonsgegevens enkel verwerken binnen de Europese Economische Ruimte.
8. PERIODE WAARBINNEN WIJ PERSOONSGEGEVENS ZULLEN BEWAREN
Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren gedurende de gehele duurtijd tijdens dewelke u Onze diensten gebruikt, voor zo lang als noodzakelijk voor de bovenvermelde doeleinden, of voor zo lang als Wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren. Wij zullen in ieder geval uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren (naar Ons goeddunken) van zodra u uw account verwijdert.
9. UW RECHTEN
9.1. In overeenstemming met de bepalingen van de Wetgeving Persoonsgegevens heeft u het recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van u persoonsgegevens, (c) uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, www.privacycommission.be).
9.2. U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar privacy@kvmechelen.be of via een gelijkaardige technische oplossing die op de website werd geïmplementeerd.
10. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACY POLICY
Wij houden het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. Wij zullen iedere gewijzigde versie van deze Privacy Policy aankondigen en uw toestemming vragen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 5.1 van deze Privacy Policy.